top of page

Konsultointipalvelut

Konsultointipalvelumme tarjoavat ratkaisuja digitaalisten teollisuusympäristöjen kehittämiseen ja optimointiin. Autamme asiakkaitamme määrittelemään selkeän strategian 3D-aineistojen hyödyntämiseksi ja varmistamaan investointien tuottavuuden. Teemme perusteellisen kartoituksen nykytilanteesta ja tunnistamme kehityskohteet, jotta voimme priorisoida toimenpiteet ja tehostaa ympäristön rakentamista.

 

Lisäksi tarjoamme valmennusta ja tukea yhteistyön parantamiseksi sekä työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi digitaalisten aineistojen hyödyntämisessä. Integroimme digitaalisen ympäristön hankintaan ja urakointiin, mikä tehostaa kustannusten hallintaa ja projektin aikataulutusta.

Voimme myös auttaa määrittelemään tarkat vaatimukset laserkeilauksille ja 3D-mallinnuksille, jotta kerätty data vastaa projektin tarpeita ja mahdollistaa sujuvan ja tarkan lopputuloksen. Visuaalisen tiedon helppo ymmärtäminen ja jakaminen on keskeistä tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

 • Ilman strategiaa olemassa olevat sekä tulevaisuudessa tuotettavat 3D-aineistot jäävät suunnittelijoiden ja yksittäisten työntekijöiden projektikansioihin.

 • Epäselvät tavoitteet ja heikko 3D-aineistojen laatu sekä hyödynnettävyys heikentävät ROI:ta.

 • Nykyiset toimintatavat liittyen 3D-aineistoihin eivät tue liiketoimintaa, projekteja tai elinkareen prosesseja.

 • Vaikeasti ymmärrettävät tiedot ja yhteistyön puute heikentävät päätöksentekoa.

 • Puuttuvat tai väärät lähtötiedot lisäävät kustannuksia ja virheitä, varsinkin asennusvaiheessa.

Työpaja

Digitaalisten teollisuusympäristöjen strategia

Konsultointi

Strategian kehittäminen on avainasemassa, jotta varmistetaan, että digitaalinen muutos tukee yrityksen päämääriä ja parantaa kilpailukykyä. Ilman selkeää strategiaa, investoinnit  laserkeilauksiin ja 3D-mallintamiseen sekä niiden hyödyntämiseen voivat olla hajanaisia ja tehottomia, mikä johtaa resurssien tuhlaukseen ja sijoitetun pääoman tuoton heikkenemiseen.

 • Selkeät askeleet digitaalisten teollisuusympäristöjen luontiin​

 • Räätälöity strategia, joka tukee liiketoiminnan tai projektin tavoitteita

 • Toimintasuunnitelma käyttöönottoon ja koulutukseen

 • Tuloksena on strateginen dokumentti, joka ohjaa digitaalisen teollisuusympäristön kehittämistä​

 • Saat yksityiskohtaisen analyysin olemassa olevasta 3D-omaisuudesta

 • Nykyisen digitaalisen 3D-aineiston (pistepilvet, 360-kuvat ja 3D/as-built mallit) inventointirapotti

 • Laaduntarkistukset ja aukkojen tunnistaminen

 • Jatkokehityksen suunnittelu ja priorisointi

 • Raportti tarjoaa konkreettisen perustan jatkokehitykselle ja päätöksenteolle​

Digitaalisten teollisuusympäristöjen kartoitus

Seisokkisuunnittelu

Kartoitamme nykyiset 3D-omaisuutenne sekä tunnistamme puutteet ja luomme suunnitelman puuttuvien tietojen keräämiseksi. Kartoitus on kriittinen ensiaskel, joka auttaa ymmärtämään olemassa olevan digitaalisen 3D-aineiston laajuuden, laadun ja sijainnin.

Puutteellinen ymmärrys nykytilasta voi johtaa päällekkäisiin toimiin, lisäkustannuksiin ja viiveisiin projektien toimituksessa. Teollisuuslaitoksen elinkaaren eri projekteissa ja muutostöissä on usein luoto 3D-aineistoja, mutta ei tiedetä mitä on, mistä kohtaa laitosta ne ovat ja missä itse 3D-aineistot ovat.

Yhteistoiminta teollisuusympäristöjen hyödyntämiseen

Yhteistyö

Valmennus on keskeinen tekijä digitaalisten aineistojen tehokkaassa hyödyntämisessä. Ilman asianmukaista valmennusta ja käyttäjien sitoutumista, digitaalisten teollisuusympäristöjen työkalujen potentiaali jää hyödyntämättä, mikä voi johtaa tehottomiin työskentelytapoihin ja arvokkaiden 3D-aineistojen hyödyttämättä jättämiseen. Autamme sinua ottamaan kaiken hyödyn irti 3D-omaisuudestasi, parantaen yhteistyötä ja tehostaen kaikkea toimintaa.

 • ​Käytännön koulutuksen digitaalisten teollisuusympäristöjen hyödyntämisessä

 • Ohjeet yhteistoiminnallisen työskentelyn parantamiseksi

 • Oppaan digitaalisten aineistojen tehokkaaseen käyttöön projekteissa sekä elinkaaressa

 • Yhteistyöprosessien kehittäminen ja optimointi

 • Best practices -jakaminen ja implementointi​

Esimerkkejä henkilöstövalmennuksista:

Yhteistoimintavalmennus on kokonaisvaltainen valmennusohjelma, jonka

avulla projekteissa toimivaa ja tai elinkaaren aikaisen toiminnan henkilöstöä

valmennetaan hyödyntämään digitaalisia 3D-aineistoja ja työkaluja toimintansa tehostamiseksi sekä parantamaan kommunikaatiota eri toimijoiden kanssa (yhteistoiminta).


Yhteistoiminnan parantaminen nostaa todistetusti projektien tehokkuutta, koska kaikilla osapuolilla on yhteneväinen tieto projektin tilanteesta ja väärinymmärrysten ja puutteellisten tietojen varassa toimiminen minimoituu.

​​​​​​​​​3D mallien ja pistepilviaineistojen tarkastelu ja kommentointi projektien aikana

Nostetaan projektin kommunikaatio uudelle tasolle hyödyntämällä visuaalisia malliaineistoja tehokkaasti. Näin luodaan edellytykset paremmalle yhteistoiminnalle ja sujuvammalle projektityöskentelylle. Säästöt tulevat turhan työn tekemisen välttämisestä ja virheiden minimoitumisesta.

Laserkeilausaineistojen hyödyntäminen

Laserkeilauksella tuotettujen pistepilviaineistojen hyödyntäminen suunnittelutyössä, suunnitelun ohjaamisessa, ja työmaan laadunvarmistamisessa on usein hyvin haastellista.

Asiantuntijamme ohjaavat valmennuksessa oikeisiin työtapoihin ja käyvät lävitse "best practise työtavat"

 

Projektin tarjousaineiston valmistelu

Suunnittelusta saatua 3D aineistoa muokataan helpottamaan projektin tarjousaineiston käsittelya ja työvaiheiden määrittelyä. Asiantuntijamme valmentaa oikeat työtavat tarvittavien ohjelmistojen avulla.

 

Projektien etenemän seuranta

Visuaalisen malliaineiston avulla projektin etenemän seuraaminen suunnittelussa ja tai työmaatyöskentelyn osalta on erittäin havainnollinen työtapa esim. projektinjohdolle. Asiantuntijamme valmentavat tämän työtavan käyttöönoton ja käytön.  

 

Pilvipalveluiden hyödyntäminen

Pilvipalveluiden avulla voidaan projektin kommunikaatiota ja tiedon jakamista parantaa hyvin merkittävästi. Oikeiden työtapojen omaksuminen alusta asti on tärkeää, jotta projektityön tuottavuutta saadaan oikeasti nostettua. Asiantuntijamme ovat mukana myös pilvipalvelujärjestelmän käyttöönotossa ja henkilöstön koulutuksessa.tamises

 3D-aineiston hyödyntäminen hankinta- ja urakointivaiheessa

Tehdas

Suunnittelutiedon hyödyntäminen hankinta- ja urakointivaiheessa mahdollistaa paremmat tarjoukset urakoitsijoilta ja laitetoimittajilta, kustannussäästöt ja aikataulujen pitävyyden. 

 • Ohjeistus digitaalisten teollisuusympäristöjen hyödyntäminen hankinta- ja urakointiprosesseihin

 • Hankintastrategioiden kehittäminen suunnittelutiedon, pistepilvien, 360-kuvien sekä as-built -mallien pohjalta​​

 • Määrittelemme tarkat vaatimukset laserkeilauksille ja 3D-mallinnuksille varmistaen, että saatte tarvitsemanne tiedot oikeassa muodossa ja laadussa

 • Vaatimusmäärittelyt ja laatuspesifikaatiot

 • Keilaus- ja mallinnusprosessien suunnittelu

 Laserkeilauksien ja 3D-mallinnuksien
vaatimusten määrittely

EdgeWise

3D-aineistojen, kuten pistepilvien, 360-kuvien sekä as-built -malline, vaatimusten tarkka määrittely varmistaa, että aineistot palvelevat projektin tarpeita optimaalisesti. Ilman selkeitä vaatimuksia aineistot voivat olla heikkolaatuisia ja vaikeita hyödyntää, mikä voi johtaa tarpeeseen tehdä kalliita korjauksia tai uusintakeilauksia, viivästyttäen projektin aikataulua ja lisäten kustannuksia. Lisäksi ohjeet palvelun tarjoajille mahdollistaa teollisuuslaitoksen tasalaatuisen 3D-omaisuuden kerryttämisen.

Ota yhteyttä

Kiitos, olemme yhteydessä pian!

Profox

Kysy minulta lisää 

Ari Puuskari

Ari Puuskari

0400 488 267

ari.puuskari@profox.com


Toimitusjohtaja

 

bottom of page