1. Suunnittelutyövaihe

Suunnittelutyövaiheen koordinointi
mallipohjaisesti suoritetaan systemaatti-
sen työskentelymallin avulla.
Projektikoordinaattori
Työprosessin kannalta erittäin oleellinen
rooli on projektikoordinaattorilla, joka voi
olla yksi suunnittelijoista, projektipäällikkö
tai hänen edustajansa, usein pääsuunnittelijan yrityksessä. Oleellista, että tähän rooliin on nimitetty henkilö. Hänen tehtävänään on koota eri CAD-mallit ja muu data (esim. pistepilvimateriaali) yhdeksi koontimalliksi, tutkia törmäykset visuaalisesti navikoimalla ja myös ajamalla törmäystarkastelut, määrittelemällä malliin tarvittavat
näkymät, merkkaamalla punakynäykselle kunkin discipliinin virheet ja lopuksi julkaisemalla malli (Publish) .nwd tiedostoksi punakynäyksineen ja näkymineen.

Suunnitteluryhmien jäsenet
Kun projektin koontimalli sijaitsee esimerkiksi projektiserverillä, suunnitteluteamien jäsenet pääsevät helposti tarkastelemaan navikoimaan julkaistua .nwd tiedostoa, johon on merkitty esiintulleet virheet ja tärkeät näkymät. Näihin päästään helposti klikkaamalla ns. tagia tai näkymää Navisworks ohjelmiston käyttöliittymässä.
Kukin teamin jäsen tekee tarvittavat korjaukset alkuperäisiin CAD-malleihin. Ryhmän jäsenet voivat myös tehdä omia punakynäysmerkintöjä muista esiintulleista ongelmista , jotka sitten tallentaa omiksi  .NWF tiedostoikseen serverille.
Projektikoordinaattori
Projektikoordinaattori kokoaa tallennetut NWF- tiedostot, joissa on ryhmän yksittäisten jäsenien punakynäysmerkintöjä alkuperäiseen NFW tiedostoon. Rtyhmän jäsenien tekemät muutokset alkuperäisiin CAD-malleihin tallentuvat automaattisesti samaiseen NWF-tiedostoon, joka sisältää linkit alkupeäisiin CAD-malleihin.
Törmäystarkastelu ajetaan uudelleen tarkastaen muuttunut tilanne, ja punakynäykset päivitetään vastaamaan korjaantunutta tilannetta.
Lopuksi projektikoordinaattori julkaisee uuden revision NWD tiedostosta, jossa ovat nyt mukana kaikkien ryhmän jäsenten uudet kommentit, päivittyneet ja korjaantuneet törmäystarkastelut sekä punakynäysmerkinnät.
Jatkuva prosessi
Oleellista on, että kuvatunlainen työskentelymalli on jatkuva prosessi, joka jatkuu koko suuunnitteluvaiheen ajan alkaen investointivaiheen suunnittelusta detaljisuunnitteluun aina työnmaavaiheeseen saakka.
Useimmissa projekteissa NWD revisio julkaistaan kerran vuorokaudessa yön aikana, oleellista on säännönmukaisuus.
Työskentelymallia sovelletaan erikokoisissa projekteissa hieman eri tavoin kuitenkin samoja periaatteita käyttäen. Suurissa projekteissa kullakin discipliinillä voi olla oma vastuullinen projektikoorinaattori, joka ensisijaisesti tarkastaa mallit oman discipliininsä sisällä ja kun tämä discipliini on tarkastettu tarkastetaan eri discipliinien mallit toisiinsa nähden samalla periaatteella.
Mallista projektiportaaliksi
Liittämällä Navisworks järjestelmään lisäosio Navistools, Navisworks mallia hyödynnetään projektiportaalina koko projektidataan, joko linkaamalla erillisiä dokumentteja mallin objekteihin tai linkkaamalla Navistools järjestelmä kokonaan ulkoiseen tietojärjestelmään, kuten erilaiset projektinhallintaohjelmistot, ERP- tai PDM-järjestelmät.
​Koontimallin kokoaminen - Koontimallin tarkastaminen - kommentointi - Korjaukset CAD-malleihin - jne.. jatkuvana prosessina
​​
Tärkeimmät edut koontimallipohjaisesta projektityöprosessista
  •     Suunnitteluvirheiden minimointi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa engineeringprosessia
  •     ​​Systemaattinen ja visuaalisesti havainnollinen projektiryhmän kommunikointimenetelmä​
  •     Mahdollistaa myös hajautettujen projektityörymien työskentelyn koordinoinnin tehokkaasti​
  •     Koontimallin tehokas hyödyntäminen työmaalla ja operointi- sekä kunnossapitotoiminnoissa koko elinkaaren ajan​
=> Muutossuunnittelutyön tarve pienenee radikaalisti​​
=> Työmaalla esiintulevien virheiden määrä pienenee radikaalisti
=>Virheistä johtuvat aikatauluviivästykset vähenevät vastaavasti​
=> Visuaalinen koontimalli eri henkilöstöryhmien hyödynnettävissä tehokkaasti
=> Aikataulun ja projektibudjetin noudattaminen helpottuu !!​

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016