VISUAALINEN JOHTAMINEN 

 

Visuaalisen johtamisen merkitys sekä investointi-
projektin että olemassaolevan omaisuuden
hallintaan ja ylläpitoon liittyvässä johtamisessa sen
kaikissa vaiheissa ja kaikilla tasoilla on oikein
hyödynnettynä hyvin merkittävä.
 
Visuaalisuus helpottaa toimijoiden välistä kommunikointia, parantaa oikeanlaista päätöksentekoa projektin kaikissa vaiheissa ja kaikilla tasoilla sekä vähentää virheitä ja siis myös kustannuksia sekä parantaa aikataulujen hallintaa.

Smartboard integration with Navisworks

Havainnemalleja investointiprojekteista

 


Eräs merkittävä visuaalisen johtamisen työkalu on ajantasalla oleva todellista tilannetta kuvaavan 3-ulotteinen
malli ja sen käyttäminen keskeisenä kommunikaatioalustana.
 Mikäli projektityöryhmä hyödyntää mallia suoraan myös kommunikoinnissa merkitsemällä kommentteja suoraan malliin, saadaan visuaalisen johtamisen menetelmistä entistä suurempi hyöty. 
Tällöin mallia voidaan käyttää myös virtuaalisena Big Roomina, joka on täydentää fyysisiä suunnittelu-katselmuskokouksia ja peräti varsinaista Big Room työmenetelmää.  Virtuaalisen mallin käyttön ei kuitenkaan ole tarkoitus kokonaisuudessaan korvata fyysisiä kokouksia vaan täydentää niitä. Virtuaalinen malli on kuitenkin käytettävissä myös fyysisissä kokouksissa parhaimmillaan esimerkiksi virtuaalitila Cavessa tai Smartboardilla kaikkien läsnäolevien tarkasteltavissa.
 
Erityisen haasteellisiksi ovat uuden teknologian hyödyntämisen kannalta muodostuneet korjausrakentamisen projektit,  joiden osalta visuaalinen johtamisen merkitys projektin eri osavaiheiden aikana kasvaa erityisen merkittäväksi.
Korjausrakentamisen hankkeissa
3-ulotteisten suunnittelumallien ja
reaalitilannetta kuvaavan mitatun
pistepilvi-informaation tehokas
hyödyntäminen ja visuaalinen
yhtäaikainen tarkastelu jää usein
puutteelliseksi tai esimerkiksi laadun-
varmistamista reaalitilannetta kuvaavan
pistepilviaineiston suhteen ei suoriteta
lainkaan.
Tämän vuoksi on hyvin tärkeää
panostaa oikeanlaisiin  visuaalisen
johtamisen työprosesseihin koulut-
tamalla henkilöstöä, luomalla projektis-
sa käytettävät ohjeistukset ja myös 
pitämällä niiden noudattamisesta kiinni
projektin kaikissa osavaiheissa.
 
Lisätietoja korjausrakentamisen
palvelukonseptista
(Smartproject Alliance)
Visuaalisen johtamisen määritelmä
 
Visuaalisen johtamisen käsite liittyy työskentely-
olosuhteisiin, jossa kaikki osapuolet ymmärtävät
ja hallitsevat omaa työtään turvallisessa,
puhtaassa ja hyvin organisoidussa työympäristös-
sä, joka edistää avointa kommunikointia, toisten ja oman työn kunnioittamista ja jatkuvaa toiminnan parantamista.
 
Visuaalisen johtamisen tavoitteet
 
-Helpottaa kaikkien osapuolten työtä
-Mahdollistaa kaikille osapuolille korkeamman
tason omistajuuden omaan työhön ja ammatti-
ylpeyden omasta työstään
-Lisää kommunikointia helpottamalla tiedon ymmärtämistä
-Parantaa yrityksen yleistä menestymistä
 
 
Big Roomin määritelmä
 
Big Room on rakennusprojekteissa käytetty
työskentelytapa ja fyysinen tila, jossa rakentami-
sen eri osapuolet eli suunnittelijat, tilaaja,
rakennuttaja, urakoitsijat jne. kokoontuvat
työskentelemään esimerkiksi työmaalla olevaan yhteiseen tilaan säännöllisin väliajoin
vaikkapa päiväksi tai kahdeksi, jolloin he ratkovat yhdessä ajankohtaisia tehtäviä ja ovat
toistensa käytettävissä muihin projektiin liittyvissä asioissa. Kommunikointi on suoraa,
henkilöiden välistä toimintaa, jossa ei käytetä sähköpostin kaltaisia välittäjiä eikä näin
menetetä arvokasta aikaa, koska vastaukset ja palaute saadaan heti. Vaikka Big Room työskentelytapaa on sovellettu lähinnä rakennusalan projekteissa, on se sovellettavissa myös esimerkiksi prosessiteollisuuden laitos ja tai infrainvestointiprojekteihin.
 
 

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki
Emalikatu 9, 04440 Järvenpää

puh: 0207 416620

Pitkämäenkatu 6, 20550 Turku
puh: 044-9760 389

Myynti :

Ismo Knihti, 044-9760 389

Ari Puuskari 0400-488 267
Miko Puuskari 040-964 5256
Tekninen tuki:

Miikka Vehkaoja 040-5260 442

 

© Profox Companies Ltd, 2016