top of page
joran-quinten-e3pUpqXuFCM-unsplash.jpg

360-kuvat

Drone

quadcopter drone_edited_edited.jpg

3D-mallit

As-built -mallit

Pistepilvet

Pistepilven, 360-kuvien ja 3D-mallien kokoaminen

Aineistojen laadunvarmistus ja koordinointi

=

Point cloud and 3D model vector art white.png

Digitaalisten teollisuusympäristöjen 
-koordinointipalvelut

Facility model coordinator service

Kolmenkymmenen vuoden kokemuksella Profox tarjoaa laitosmallikoordinointipalvelun, joka tukee projekteja alusta loppuun sekä laitoksen koko elinkaaren ajan. Asiakkaat voivat valita laajasta palveluvalikoimasta, mukaan lukien 3D-aineistojen yhdistämisen, suunnittelumallien tarkkuuden varmistamisen laserkeilauksella, työmaanaikaisen laadunvarmistuksen sekä jatkuvan ylläpidon ja päivitykset. Profox Typhoon -alusta tarjoaa kattavan ratkaisun, joka parantaa projektien tehokkuutta ja tuloksia.

AutoCAD_Plant_3D_2012_2013_16x9.jpg.jpg

Laitosmallikoordinaattori on tärkeä avainhenkilö teollisuuden ja infrapuolen hankkeissa, joissa käytetään erilaisia 3D-aineistoja, kuten 3D-mallit ja esimerkiksi laserkeilauksella tai droneilla kuvaamalla tuotetut pistepilviaineistot. Palvelu varmistaa projektin sujuvan eteneminen alusta loppuun, erityisesti ottaen huomioon laitoksen elinkaaren ja digitaalisen ympäristön tarpeet.

 

Laitosmallikoordinaattori varmistaa sujuvan projektin läpimenon laitoshankkeissa koko projektin ajan. Onnistunut hanke vaatii sitoutuneita tekijöitä ja kokonaisvaltaista otetta. Nimeämällä hankkeisiin riippumaton laitosmallikoordinaattori varmistetaan, että kokonaisuus pysyy hallinnassa, tilaajalle avautuu läpinäkyvyys hankkeeseen ja luodaan edellytykset hankkeen onnistumiselle.

Laitosmallikoordinaattori toimii aina tilaajan etujen valvojana pitäen aina tilaajan ajan tasalla hankkeen tilanteesta. Laitosmallikoordinaattorin riippumattomuus muista projektiosapuolista on oleellista. Rooliin kuuluu myös toimia asiakkaan etujen mukaisesti kokoamalla aineistot siten, että ne ovat hyödynnettävissä osana digitaalista omaisuudenhallintaa elinkaarella hankkeen valmistuttua. Laitosmallikoordinaattorin tehtävä muistuttaa rakennusteollisuuden tietomallikoordinaattoria, mutta tästä poiketen tehtävät jatkuvat suunnitteluvaiheen jälkeen myös työmaalla. Tehtävät liittyvät myös elinkaarenaikaisen digitaalisen omaisuuden varmistamiseen.

Hankkeen ensi vaiheessa koordinaattorin toimesta sovitaan koordinaatistoasiat, mallien tuottamiseen ja tallentamiseen liittyvät asiat ja yhteydenpitoon ja kommunikaatioon liittyvät asiat. Laitosmallikoordinaattori kokoaa 3D-aineistoja samalla varmistaen eri disipliinien mallien yhteensopivuutta ja laatua suunnitteluvaiheen aikana, mutta myös varmistaa niiden jatkokäyttöä työmaa-asennusten aikana. Hän varmistaa myös mahdollisten laserkeilaamalla tuotettujen pistepilviaineistojen laatua ja käytettävyyttä ja saattaa ne helposti käytettävään muotoon, jota myös tilaajan on niin halutessaan helppo tarkastella. Mahdollisista törmäyksistä tai muunlaisista virheistä raportoidaan projektin toimijoille ja tilaajalle sovitusti.

Hankkeen jatkuessa laitosmallikoordinaattorin rooli jatkuu myös työmaan yhteydessä. Tällöin 3D aineistot otetaan käyttöön työmaan ja suunnittelun keskinäisen koordinaation varmistamiseksi, työmaan etenemisen simuloimiseen ja itse työn koordinointiin sekä työmaan laadunvarmistamiseen liittyen. Laitosmallikoordinaattori voi myös jalostaa malleja lisäämällä niihin tietoa tai luomalla linkkejä esim. suunnittelu ja työmaavaiheissa tarvittavaan projektidokumentaatioon, sekä elinkaaren aikana kunnossapidon tai dokumenttienhallinnan järjestelmiin.

Laitosmallikoordinaattorin rooli laitoksen elinkaaren aikana on keskeinen digitaalisen omaisuuden hallinnassa ja hyödyntämisessä. Hän varmistaa, että projektin aikana kertynyt arvokas 3D-aineisto säilyy käyttökelpoisena ja hyödynnettävissä koko laitoksen elinkaaren ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että hän huolehtii siitä, että aineisto on helposti saatavilla, yhteensopiva eri järjestelmien kanssa ja että sitä päivitetään tarvittaessa vastaamaan laitoksen todellista tilaa (as-built).

Laitosmallikoordinaattori osallistuu myös uuden 3D-aineiston kerryttämiseen esimerkiksi mahdollistamalla uusien pistepilviaineistojen keräämisen tarvittaessa. Tämä varmistaa, että laitoksen digitaalinen jalanjälki säilyy ajan tasalla ja kattaa kaikki muutokset ja päivitykset. Hänen tehtävänään on varmistaa, että laitoksen digitalisoitu omaisuus on hyödynnettävissä tehokkaasti ja että se tukee laitoksen toimintaa ja kehitystä koko sen elinkaaren ajan.

Rooli laitoksen elinkaaren aikana mahdollistaa myös ongelmien ennakoivan havainnoinnin ja ratkaisun, sillä laitosmallikoordinaattori voi tunnistaa ja korjata mahdolliset mallien yhteensopivuusongelmat tai muut virheet jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi hän voi tarjota tukea ja koulutusta laitoksen henkilöstölle digitaalisen aineiston käytössä ja hyödyntämisessä eri tarkoituksiin. Tämä kaikki auttaa varmistamaan laitoksen toiminnan sujuvuuden ja tehokkuuden pitkällä aikavälillä.

Laitosmallikoordinaattorin palveluilla varmistetaan:

 • Sujuva yhteistyö hankkeen eri toimijoiden välillä

 • 3D-mallipohjaisten suunnitelmien yhteensopivuus

 • Mitta-aineistojen (pistepilviaineistot) optimaalinen hyödyntäminen

 • Toteuttamiskelpoisten suunnitelmien luominen

 • Työmaan aikaisten ongelmien ennaltaehkäisy

 • Sujuva ja läpinäkyvä työmaatoiminta

 • Digitaalisen omaisuuden kierryttäminen elinkaarella käytettäväksi

Laitosmallikoordinointipalveluumme voi sisältyä: 

 • Mallintamisen ja pistepilviaineistojen koordinointi ja ohjaus

 • Suunnitelmaristiriitojen havainnointi malleja hyödyntäen

 • Oikeanlaiset 3D-mallit ja pistepilviaineistot

 • Työmaakoordinaatiosta ja toteutuksen laadunvarmistamisesta huolehtiminen

 • Projektiryhmän koulutus (tarvittaessa)

 • 3D-mallien päivittäminen as-built (kuten rakennettu) tasolle

 • Digitaalisen omaisuuden kierryttämisestä huolehtiminen

 • Sisäisen 3D aineistojen hyödyntämisen kehitys / vaatimusmäärittely (erikseen sovittaessa)

Asiakas voi valita haluamansa palvelut riippuen mihin vaiheeseen projektia laitosmallikoordinaattorin palveluja halutaan kohdistaa. Hyödyllisimmillään palvelu on silloin kun laitosmallikoordinaattori otetaan hankkeeseen heti hankkeen alkaessa ja käytetään koko hankkeen ajan.

Laitosmallikoordinointi selkeästi hinnoiteltuna palveluna. Tarjoamme laitosmallikoordinaattorin palveluita tuntimääräisesti hinnoiteltuna siten, että kunkin vaiheen tuntimäärät arvioidaan etukäteen. Laskutamme aina vain toteutuneista töistä. Profoxin laitosmallikoordinaattorin palveluihin voi lisätä myös digitaalisen yhteistoiminta-alustan Profox Typhoonin käyttömahdollisuus sisältäen käyttöönoton ja opastuksen. Digitaalisella alustalla varmistetaan aineistojen helppo jakaminen ja läpinäkyvyys tilaajalle.

location.png

Profoxin palvelu yhdistää erityyppiset 3D-aineistot – pistepilvet, 360-kuvat, 3D- ja as-built-mallit – yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Tämä mahdollistaa nopeamman pääsyn tärkeään tietoon, parantaa suunnittelun tarkkuutta ja tehostaa ylläpitoa. Asiakkaat hyötyvät sujuvammasta projektin hallinnasta, kun kaikki tarvittava tieto on helposti saatavilla ja yhteensopivassa muodossa, mikä vähentää kustannuksia ja nopeuttaa päätöksentekoa.

 • Yhtenäistää suunnittelun lähtötiedot tarjoten kattavan yleiskuvan laitoksen nykytilasta.

 • Helpottaa huollon ja seisokkien suunnittelua, tarjoamalla tarkan ja ajantasaisen tietokannan.

 • Tuottaa säästöjä vähentämällä päällekkäisiä töitä ja nopeuttamalla suunnitteluprosessia.

Suunnittelumallin sijaintitarkkuuden ja tietosisällön tarkastaminen laserkeilauksella

Seisakkisuunnittelukuva_edited.jpg

Käytämme laserkeilausta tarkistamaan suunnittelumallien sijaintitarkkuuden ja tarvittaessa varmistamme, että suunnittelumallit sisältävät sovitut attribuuttitiedot. Tämä prosessi varmistaa, että suunnitelmat vastaavat todellista fyysistä ympäristöä, mikä minimoi rakennusvaiheen yllätykset ja virheet. Lisäksi mallien tietosisällön tarkistus varmistaa, että tarvittava on sisällytetty 3D-malleihin. Asiakkaille tämä tarkoittaa kustannussäästöjä, sillä mahdolliset ongelmat havaitaan ja korjataan ajoissa, ennen kuin ne johtavat suurempiin korjaustöihin tai viivästyksiin.

 • Laserkeilaus tarkistaa suunnittelumallien sijaintitarkkuuden, mahdollistaen niiden päivittämisen projektin edetessä

 • Mahdollistaa as-built-mallien tuottamisen jo rakentamisvaiheessa, varmistaen, että valmiissa projektissa kaikki 3D-mallit ovat as-built

 • Tietomallien tietosisällön varmistaminen takaa, että malleissa on kaikki tarvittavat tiedot, jotka hyödyttävät sekä projektin toteutusta että laitoksen elinkaarta

site.jpg

Profox tarjoaa työmaanaikaisen laadunvarmistuksen, joka keskittyy projektin vaatimustenmukaisuuden seurantaan ja varmistamiseen reaaliajassa. Tämä palvelu takaa, että rakennustyöt täyttävät sekä suunnittelustandardit että laatuvaatimukset, vähentäen korjaustarpeita ja parantaen lopputuotteen laatua. Asiakkaat saavat mielenrauhaa tietäen, että projektin laatu on jatkuvan valvonnan alla, mikä edistää projektin onnistunutta ja aikataulussa pysyvää valmistumista.

Työmaavaiheen aikana suoritetaan säännöllisin väliajoin tarkistuslaserkeilauksia työmaan eri vaiheiden aikana. Laserkeilauksesta tuotettua pistepilveä verrataan alkuperäiseen suunnittelumalliin. Havaitut poikkeamat raportoidaan projektiosapuolille ja suunnittelijat päivittävät suunnittelumallien geometriatiedot vastaamaan toteutunutta rakentamista. Lopputuloksena syntyy as-built -malli rakenteista ja prosessilaitteista elinkaarikäyttöön. Menetelmä mahdollistaa nollavirhetotetukset.

 

Menetelmän avulla poikkeamat havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja niihin ehditään reagoida vielä suunnittelupuolella tai ja huomioida poikkeamat toteutuksessa.

Menetelmä mahdollistaa merkittävät säästöt ja projektaikataulun paremman hallinnan.

Palvelun tuottaa Profox yhdessä kumppanuusyritysten kanssa. Raportointi poikkeamista tuotetaan visuaalisena esityksenä ja mitta-arvotaulukoiden avulla sopimuksen mukaan Profox Typhoon alustalle tai muilla tavoilla hankkeen valvojalle.

 • Edistää eri suunnittelualojen välistä yhteistyötä, optimoiden laitoksen kokonaissuunnittelua

 • Tukee laitoksen elinkaaren hallintaa, tarjoamalla työkalut ylläpidon ja päivitysten suunnitteluun

 • Mahdollistaa sujuvan tiedonkulun projektin kaikissa vaiheissa, parantaen päätöksentekoa

Digitaalisen teollisuusympäristöjen ylläpito ja päivitys

AutoCAD_Plant_3D_2012_2013_16x9.jpg.jpg

Digitaalinen teollisuusympäristö on nykyaikaisen liiketoiminnan perusta, ja sen ylläpito sekä päivitykset ovat avainasemassa varmistaessa luotettavat lähtötiedot, laitoksen sujuvan toiminnan ja kilpailukyvyn säilymisen. Tarjoamme kattavan palvelun, joka keskittyy huolehtimaan digitaalisesta teollisuusympäristöstäsi.

 • Ajantasaiset lähtötiedot: Pidämme digitaalisen teollisuusympäristösi ajan tasalla, tarjoten sinulle jatkuvasti päivitetyt ja luotettavat lähtötiedot huoltotoimenpiteitä, päätöksentekoa ja toiminnan optimointia varten.

 • Ylläpito ja päivitykset palveluna: Välitämme digitaalisen ympäristösi ylläpidosta ja päivityksistä puolestasi, jotta voit keskittyä ydintoimintaasi. Näin sinun ei tarvitse investoida kalliisiin ohjelmistoihin, resursseihin tai osaamiseen ylläpidon ja päivitysten suhteen.

meeting_edited_edited.jpg

Profox Typhoon on visuaalinen 3D-ympäristö ja yhteistyöalusta, joka mahdollistaa 3D-omaisuuden, kuten 3D-mallien, pistepilvien ja 360-kuvien, hyödyntämisen teollisuuslaitoksesi käytössä. Tarjoamme helpon ja tietoturvallisen palvelun, jossa voit käyttää 3D-omaisuuttasi tehokkaasti.

Tehosta investointiprojekteja, huoltoa sekä ylläpitoa luomalla tehtaastasi digitaalisen teollisuusympäristön. Olipa kyseessä sitten uuden laitoksen rakentaminen, modernisointi tai ylläpito, projektisi aineistot eivät jää kertakäyttöisiksi. Ne palvelevat yritystä koko laitoksen käyttöiän ajan.

Varmista, että arvokas jo olemassa oleva sekä tuleva 3D-omaisuutesi on keskitettynä yhteen paikkaan, helposti saatavilla ja nähtävissä ilman suuria taloudellisia tai ajallisia investointeja. Ei tarvetta vaikeille ohjelmistoille tai tiedostojen latauksille. Me huolehdimme aineistojen keräämisestä, koordinoinnista ja julkaisemisesta puolestasi.

Yhdistämme tehokkaan teknologian ja asiantuntevan palvelun, jotta saat teollisuuslaitoksesi 3D-omaisuuden käyttöösi vaivattomasti.

Ota yhteyttä

Kiitos, olemme yhteydessä pian!

Profox black text.png

Kysy minulta lisää 

Ari Puuskari 2018-11-08.png

Ari Puuskari

0400 488 267

ari.puuskari@profox.com


Tekninen johtaja

 

bottom of page